Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Trans-Limburg, georganiseerd door Dieteren-Muurmans vof

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker (=diegene die de reservering op zijn/haar naam plaatst) om ervoor te zorgen dat alle overige deelnemers van zijn/haar groep kennis nemen van de Algemene voorwaarden van de Trans Limburg.
Artikel 1 Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid
a. De organisatie van de Trans limburg is onderdeel van Dieteren Muurmans vof. Deelnemers dienen de instructies van de begeleiders/instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan Dieteren-Muurmans vof geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.
b. Iedereen neemt deel op eigen risico. Wij adviseren je uitsluitend deel te nemen aan ons programma indien je over een goede gezondheid beschikt en afdoende beheersing van de Mountainbike hebt in het terrein.
c. De tracks / routes kunnen gevaarlijke passages, zoals uitgesleten onverharde wegen, trappen, steenachtige ondergronden, gladde “weg”gedeelte, lastige afdalingen, gevaarlijke verkeerssituaties e.d bevatten. Valpartijen e.d. met ernstige gevolgen zijn niet uit te sluiten. Bij onoplettendheid, onheil van buitenaf, door toedoen van derde(n), roekeloos rijgedrag of pech etc. kunnen er ongevallen gebeuren met zeer ernstige lichamelijke gevolgen, in het ergste geval met de dood tot gevolg.
d. Voor al onze activiteiten die op de openbare weg plaatsvinden geldt de Europese Verkeerswetgeving.

Artikel 2 Deelname
a. Deelname geschiedt te allen tijde op eigen risico en verantwoording.
b. Dieteren-Muurmans c.s. is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, vermissing of lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan het programma of huur/gebruik van ons product en/of materialen.
c.Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
d. Door de uitgereikte materialen in gebruik te nemen gaat u akkoord met hun staat van onderhoud en hun kwaliteit. Schaden ontstaan door het gebruik van deze materialen zijn dan niet meer op ons te verhalen.
e. De gebruiker van de materialen is tijdens het programma verantwoordelijk voor diefstal, vermissing en schade.
f. Deelnemers dienen bij aanvang van het programma minimaal 16 jaar oud te zijn.

Artikel 3 Verzekering
a. Iedere deelnemer aan ons programma dient verzekerd te zijn tegen ongevallen die kunnen ontstaan tijdens dit programma.
b. Wij zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade, indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schaden niet dekt.
c. Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 4 Annulering
a. Bij annuleringen tot 10 dagen voor de startdatum  worden geen kosten in rekening gebracht.
b. Bij annuleringen tot 5 dagen voor de startdatum brengen wij 50% van de totale reserveringswaarde in rekening..
c .Bij annuleringen binnen 3 dagen voor de startdatum brengen wij 100% van de totale reserveringswaarde in rekening..

Artikel 5 Fysieke en mentale staat van de deelnemer(s) en staat van te gebruiken materiaal
a. Deelnemers aan het programma Trans Limburg dienen getraind, gezond en fit te zijn om een veilige voltrekking van de Trans Limburg te kunnen waarborgen
b. De door de deelnemers meegebrachte materialen zoals fiets, helm, kleding, rugzak etc. dienen in uitstekende staat van onderhoud te verkeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
c. Het is niet toegestaan om het programma individueel te (ver)volgen.
Indien bij een duo-team 1 persoon afhaakt, eindigt hiermee automatisch de deelname van de andere persoon, tenzij hij/zij aansluiting krijgt bij een andere groep deelnemers. In dit geval dient de organisatie van de Trans Limburg hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 6 Algemeen
a. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien wordt in onderling overleg een regeling getroffen.
b. Eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd bij de  Arrondissementsrechtbank

Artikel 7 Gedragsregels
a. Wandelaars worden met respect benaderd, zodat men niet schrikt. Passeren gebeurt te allen tijde met een lage en veilige snelheid. Wees altijd vriendelijk.
b. Wees bedacht op loslopende honden en geef wandelaars de tijd om de hond te controleren.
c. Laat geen troep achter in de natuur. Papiertjes van repen en gelletjes, kapotte binnenbanden etc. behoren in de prullenbak.
d. De snelheid is altijd zodanig dat je anderen nimmer in gevaar zult brengen. Denk hierbij ook en vooral aan onoverzichtelijke bochten in afdalingen.
e. De Trans Limburg is een belevingstocht en geen wedstrijd. Onderlinge competitie is natuurlijk altijd leuk en hoort erbij. Betrek vreemden echter niet in dit spel.
f. Er mag niets meegenomen worden uit de natuur.
g. Rijd dermate, dat je tijdig en accuraat kunt reageren op tegenliggers.

Artikel 8 Aanpassingen en annuleringen in het programma
a. De organisatie Trans Limburg behoud zich het recht voor om routes aan te passen
b. Er kan afgeweken worden van de beoogde hotels. Trans Limburg zal zorgen voor een vergelijkbaar alternatief
c. Bij duidelijk onvoldoende deelname ( zeer onwaarschijnlijk) of andere voor de organisatie zwaarwegende redenen kan een programma gecanceld worden. Zowel voor een bepaalde startdatum ofwel het gehele seizoen. Indien er geen alternatief gevonden kan worden, danwel beschikbaar is, wordt het eventueel vooruit betaalde bedrag terug gestort.

Artikel 9 Gebruik en verspreiding GPS bestanden
a. De GPS bestanden zijn ontwikkeld door Trans-Limburg en vallen onder intellectueel eigendom.
b. De GPS bestanden mogen uitsluitend gebruikt worden door deelnemers van en tijdens één of meerdere van onze Trans-Limburg programma’s.
c. Verspreiden van GPS gegevens is niet toegestaan en bij constatering van verspreiding zullen wij in rechte treden tegen de verspreider.

Take nothing but pictures, leave nothing but tire prints

Disclaimer
Deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Toch zijn feitelijke fouten niet te voorkomen. Het op de website gepresenteerde programma kan qua route, hoogtemeters en afstand afwijken de werkelijkheid.